Алфинг д.о.о.

Предузеће за производњу инжењеринг и услуге


је приватна фирма која се искључиво бави изградњом објеката.

Изводимо и грубе и завршно занатске радове.

 

Седиште фирме је у ул. Максима Горког 56 у Београду

 
Фирма има свој пословни простор, магацин, сав потребан алат, дизалице, скелу  и камион.

 

Од 1997 године направили смо или реконструисали следеће објектееке од њих видите на сликама):

1. Ресторан MC DONALD'S, Jagodina
2. Адаптација ресторана MC Donald's ''Баново Брдо'', Београд
3. Адаптација ресторана MC Donald's ''Земун'' у Земуну
4. Адаптација ресторана MC Donald's ''Блок 44'' , Нови Београд
5. Породилиште, Свилајнац
6. Пословно-стамбени објекат ''Пошта', Свилајнац
7. Радио станица, Лајковац
8. Вила под Авалом, приватни објекат
9. Хала, Болеч С.З.С.Р. "Јавор", Београд
10. Лимарска хала, Карабурма, Д.О.О. "Победа", Београд
11. Пословни објекат ''SERB'' банка, Чубура, Београд
12. Стамбени објекат у ул. Драгана Павловића, Београд
13. Стамбени објекат, насеље Багремар,  Крагујевац
14. Дечије одмаралиште "Радосно детињство" - "Звончић", Каћ - Нови Сад
15. Дечије одмаралиште "Радосно детињство" - "Бубамара", Нови Сад
16. Дечије одмаралиште "Радосно детињство" - "Споменар", Нови Сад
17. Стамбено-пословни објекат у ул. Франца Розмана 64, Београд
18. Стамбена зграда По+Пр+7+Пот , ул. Косовска 30, Београд
19. Реконструкција Mc Donald¨s ресторана, Баново Брдо, Београд
20. Адаптација Mc Donald¨s ресторана, Фонтана, Нови Београд
21. Дом ученика ПТТ школе, Београд
22. Бензинска пумпа MOL - City Oil, Карабурма, Београд
23. Бензинска пумпа MOL - Крњача, Београд

 

Алфинг д.о.о.

Максима Горког 056

11 118  Београд, Врачар
пошт. код 121514

 

Наши тел/факс
011/ 245 95 38

011/ 245 79 22

 

и ел. адреса                alfing@alfing.co.rs

 

Број рачуна код Лаики банке је.... 145-3179-41

 

Број рачуна код Комерцијалне банке је                                           .... 205-6237-98

 

ПЕПДВ 130975396

Матични број  06912532

 

ПИБ 100 279 717

 

Техничко особље чине:

 

- Директор Јово Ракић,  

- Симо Симић  дипл. инж. грађ.
(бр. лиц. 410 6071 04),

- Саво Вуковић,грађевински  техничар

- Јованка Ракић, технички секретар

 

а по потреби упошљавамо још инжињера и техничара.
 


 


Efg Banka, Čubura, Beograd

Blok Pošta, Svilajnac

Obdanište, Kać - Novi Sad

MC Donalds, Jagodina

MC Donalds, Jagodina

Pumpa, Mol

Pumpa, Mol, Karaburma - Beograd

Pumpa, Mol, Krnjača - Beograd

Pumpa, Mol, Krnjača - Beograd

Pumpa, Mol, Krnjača - Beograd

Porodilište, Svilajnac

Zgrada D. Pavlovića, Beograd

Zgrada D. Pavlovića, Beograd

Zgrada F. Rozmana, BeogradAlfing d.o.o

The Company for production, engineering and services

 

is the private company which deals with constructing of the buildings, doing either rough or final handcrafts and other kind of building works.

 

The seat of our company is in the Street of Maksim Gorki, number 56, Belgrade

 

The company has his own office, storehouse , all kinds of the tolls, cranes, scaffold and truck.

 

Since 1997. our company has constructed or reconstructed (adapted) buildings and other forms of structures, which some of them are presented at the available photographs.

1. Restoran MC DONALD'S Jagodina u Jagodini
2. Adaptacija restorana MC Donald's ''BANOVO BRDO''
u Beogradu
3. Adaptacija restorana MC Donald's ''ZEMUN'' u Zemunu
4. Adaptacija restorana MC Donald's ''BLOK 44'' u Novom
Beogradu
5. Porodiliste u Svilajncu
6. Poslovno-stambeni objekat ''POSTA'' u Svilajncu
7. Radio stanica u Lajkovcu
8. Vila pod Avalom – privatni objekat
9. Hala u Boleču S.Z.S.R. ''JAVOR'' Beograd
10. Limarska hala na Karaburmi D.O.O. ''POBEDA'' Beograd
11. Poslovni objekat u Beogradu ''SERB'' banke (na Čuburi)
12. Stambeni objekat u Beogradu u ul.Dragana Pavlovića
13. Stambeni objekat u Kragujevcu , naselje Bagremar
14. Dečije odmaralište ''Radosno detinjstvo'' -''Zvončić'' u Kaću, N.Sad
15. Dečije odmaralište ''Radosno detinjstvo'' – ''Bubamara'' u N. Sadu
16. Dečije odmaralište ''Radosno detinjstvo'' – ''Spomenak'' u N. Sadu
17. Stambeno – poslovni objekat u ul.Franca Rozmana 64 u Beogradu
18. Stambena zgrada Po+Pr+7+Pot u ul. Kosovska 30 u Beogradu
19. Rekonstrukcija Mc Donald¨s restorana na Banovom Brdu
20. Adaptacija Mc Donald¨s restorana Fontana na Novom Beogradu
21. Dom učenika PTT škole u Beogradu
22. Benzinska pumpa MOL - City Oil na Karaburmi
23. Benzinska pumpa MOL – Krnjača u Beogradu

 

Alfing d.o.o.

Maksima Gorkog Street 056

11 118  Belgrade, Vracar

Adrdreess code 121514

 

our telephone and fax
+381 11 245 9538

+381 11 245 79 22

 

our e-mail address     alfing@alfing.co.rs

 

The number of our bank account at “Laiki Bank” is
.... 145-3179-41

 

The number of our bank account at “Komercijalna Banka” is
.... 205-6237-98

 

PEPDV 130975396

Register number 06912532

 

PIB 100 279 717

 

The staff of our company:

 

- Manager Jovo Rakić

- Simo Simić,
graduated
civil
engineer

(number of the license:
410 6071 04
)

- Savo Vuković,
engineering technicion

- Jovanka Rakić, technical secretary

 

as well as the several more engineers who are available to be employed if nature, structure or complexity of the work requires.